Artikel 1: Inleiding
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de website www.luxynails.be, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met Luxynails, Bredabaan 1267, 2930 Brasschaat, btw BE0838.385.648, hierna “Luxynails” genoemd.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox ”Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Artikel 2: Aanbod
Luxynails verkoopt uitsluitend aan professionelen. De klant erkent en bevestigt dat hij/zij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik en dat hij/zij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
Luxynails is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen. Voor overige fouten is Luxynails niet aansprakelijk. Luxynails kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de klant. Indien Luxynails aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Luxynails steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Luxynails is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Luxynails is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitende gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Artikel 4: Prijzen
De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn prijzen in Euros. Deze worden exclusief 21% BTW vermeldt en zonder verzendkosten.
De verzendkosten worden gedragen door de klant en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Het bedrag van de verzendkosten is afhankelijk van de totale aankoopkosten van de te verzenden goederen. Wanneer producten via internet besteld worden, worden steeds verzendkosten aangerekend, behalve wanneer deze afgehaald worden in de winkel of als de bestelling hoger is dan € 50,00 (exclusief btw). Luxynails behoudt zich het recht de prijzen op elk moment te wijzigen.

Artikel 5: Bestellen
Luxynails biedt haar klanten de mogelijkheid om alle producten uit haar assortiment online aan te kopen via de website www.luxynails.be. Er worden geen telefonische bestellingen aanvaardt.

Artikel 6: Leveringen
De levertermijn is afhankelijk van de beschikbare voorraden. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De levering van de producten geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van het afleveradres te controleren vooraleer de bestelling te bevestigen. De klant dient Luxynails onmiddellijk via email te informeren indien er sprake is van afwijkingen of onvolkomenheden.
De klant draagt de verantwoordelijkheid en het risico vanaf het in ontvangst nemen van de producten op het door Luxynails aan hem/haar bevestigde afleveradres.

Artikel 7: Betaling
Betaling kan geschieden door middel van één van de door Luxynails geaccepteerde betaalmethoden. Betaling gebeurt ofwel elektronisch via kredietkaart, bancontact of via overschrijving ofwel contant bij afhaling. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. De bestelde producten worden pas geleverd na ontvangst van de verschuldigde som.

Artikel 8: Annuleren bestelling
In geval van annulering van de overeenkomst door een btw-plichtige klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 25 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Luxynails om een hogere schadevergoeding te eisen.
Annulatie van een bestelling kan uitsluitend schriftelijk via brief naar Luxynails, Bredabaan1267, 2930 Brasschaat of via e-mail: info@luxynails.be.
Bij annulatie van een reeds betaalde bestelling, worden de kosten aangerekend door de betalingsprovider (Mollie) niet teruggestort.

Artikel 9: Klachten
De klant verbindt zich ertoe om de aangekochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de twee dagen na de levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet meer in aanmerking genomen door Luxynails. Bij aanvaarding van een geldig protest, zal Luxynails de geleverde goederen terugnemen en gratis opnieuw leveren, repareren of crediteren. Luxynails is in geen enkel geval gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
Klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden aan Luxynails, Bredabaan 1267, 2930 Brasschaat of via e-mail: info@luxynails.be.
Mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van Luxynails, kan afgesproken worden dat producten, op kosten van de klant, teruggestuurd worden aan Luxynails. Retours worden uitsluitend aanvaard met een kopie van de aankoopfactuur. Alleen complete producten in nieuwstaat en in de originele verpakking worden geaccepteerd. Producten die onvolledig, beschadigd, of bevuild zijn door de klant, zullen niet geaccepteerd worden.
Luxynails raadt de klant aan de bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Retouradres: Luxynails, Bredabaan 1267, 2930 Brasschaat. Eventuele terugbetalingen zullen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending via overschrijving worden overgemaakt.

Artikel 10: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.